Politica cookies

Obligatia de confidentialitate stabileste modul in care societatea Gherghescu Dragos Studios SRL foloseste si protejeaza orice informatie cu caracter personal pe care o transmiteti catre noi, de fiecare data cand sunt completate documentele intre partile vizate in vederea concretizarii unei relatii contractuale.

In acest sens, va informam ca in executarea serviciilor oferite si alese de client, societatea va prelucra datele cu caracter personal pe care acesta le pune la dispozitie, fie bazandu-ne pe un temei contractual sau legal, pe un interes legitim al societatii sau pe consimtamantul clientului in legatura cu aceasta prelucrare. Datele sunt prelucrate fie direct de catre societate (operatorul), fie prin entitati imputernicite (imputernicitii), care prelucreaza datele in numele si pe seama societatii.

DEFINITII

Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 inseamna protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR)

Operator: inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

Date cu caracter personal: reprezinta orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, act de identificare, date de localizare, identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, propriei identitati sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.             

Prelucrarea datelor personale: reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Consimtamant:al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Persoana vizata:solicitantul unui produs sau serviciu oferit de catre operator imputernicitii acestuia, precum si orice alte persoane fizice ale caror date cu caracter personal pot fi transmise sau colectate de catre operator, in vederea desfasurarii activitatilor de prelucrare a datelor personale, atat in scop propriu, cat si in numele si pe seama partenerilor sai contractuali, conform scopurilor determinate de acestia din urma.

Contract: reprezinta actul juridic incheiat cu societatea (operatorul), in baza caruia operatorul furnizeaza produse si servicii specifice ariei de activitate.

Date prelucrate de societate:

Va informam ca societatea Gherghescu Dragos Studios SRL  poate procesa urmatoarele date cu caracter personal pe care Dvs. (persoana vizata)  ni le puneti la dispozitie prin prezentarea actelor doveditoare (carte de identitate, pasaport, etc.), cum ar fi:

 1. date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizata: numele si prenumele, adresa de domiciliu/resedinta, codul numeric personal/cod unic de identificare, numarul de telefon fix/mobil, serie si numar act de identitate, serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente sau alte date avand functia de identificare:
 2. semnatura.

Aceste date sunt necesare pentru activitati contractuale, informari, solutionarea eventualelor reclamatii

Refuzul Dvs. de a ne furniza aceste date ne va pune in imposibilitatea de a va furniza produsele si/sau serviciile dorite.

TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarile datelor pot avea ca temei:

 1.transmiterea ofertei de servicii

 2.incheierea, executarea, modificarea, incetarea  si inregistrarea contractului de prestari servicii;

 3.interesul legitim al operatorului;

 4.indeplinirea unei obligatii legale;

SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

 1. pregatirea ofertei de servicii, incheierea, executarea, modificarea sau incetarea contractului, raspunsuri la reclamatii;
 2. furnizarea serviciului de relatii cu clientii, transmiterea de informari si notificari;
 3. verificarea si recuperarea debitelor;
 4. efectuarea de studii si statistici interne.

Pentru a va asigura mereu cele mai bune servicii, avem parteneriate constante cu furnizori de servicii conexe, catre care putem transmite datele Dvs. Acestia le prelucreaza fie in calitate de imputerniciti, fie in calitate de operatori independenti, in cazul din urma acestia fiind in mod direct responsabili cu respectarea legislatiei in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter  personale colectate si prelucrate de catre operator pot fi:

 1. furnizori de servicii de tiparire si implicuire comunicari, precum si servicii de tip posta/curierat (FanCurier, Posta Romana)
 2. partener/colaborator in vederea informarii si verificarii debitelor (firma contabilitate)

Pastrarea datelor cu caracter personal

Pentru a determina perioada de timp pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor partilor stipulate in contract, dar si termenele de arhivare, atat legale cat si interne.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE CONFORM REGULAMENTULUI NR. 679 DIN 27 APRILIE 2016

 1. dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de operator;
 2. dreptul de a obtine din partea operatorului, a confirmarii faptului ca acestia prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanei vizate si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii precum scopurile prelucrarii, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizata. In cazul in care Datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizata, sursa acestor date precum si, acolo unde este cazul, existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri;
 3. dreptul la rectificarea datelor inexacte sau completarea acestora;
 4. dreptul la stergerea datelor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci cand operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale Persoanei vizate;
 6. dreptul la portabilitatea datelor, care consta in posibilitatea de a solicita operatorului transmiterea datelor furnizate de persoana vizata, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si transmiterea de catre persoana vizata a acestor date catre un alt operator;
 7. dreptul de opozitie la prelucrarea Datelor Personale in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare pentru situatii precum: primirea de comunicari comerciale, pentru situatiile in care consimtamantul persoanei vizate nu este necesar a fi obtinut; adoptarea unei decizii automate, desfasurarea de activitati de prelucrare necesare in vederea indeplinirii unui interes legitim al Operatorului. In caz de opozitie nejustificata, operatorul este indreptatit sa prelucreze in continuare Datele cu caracter personal. In cazul in care, pe durata derularii contractului, persoana vizata isi exercita dreptul de opozitie in mod repetat si nejustificat, operatorul isi rezerva dreptul de a nu mai raspunde unor astfel de solicitari. Dreptul de opozitie nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea Datelor Personale necesare in vederea executarii Contractului;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 9. dreptul de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus, puteti inainta catre operator o cerere scrisa, datata si semnata sau puteti transmite o astfel de cerere pe email la adresa office@atelierelegd.ro

Pentru stergerea datelor va rugam sa ne transmiteti cererea pe email sau prin curier ori posta, la care va vom raspunde prin confirmarea primirii si inregistrarii acesteia, precum si stergerea datelor in temeiul regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.